• Пред да почнеш да заповедаш, треба да научеш да слушаш! – Солон
  • Необразованоста е тежок товар. – Талес
  • Човекот е мера на сè. – Протагора
  • Никој не дејствува со знаење против она што е најдобро, туку само од незнаење.- Сократ
  • Целта на филозофијата е среќен живот. – Епикур
  • Знаењето е моќ! – Френсис Бекон
  • Слободниот човек никогаш не постапува подмолно, туку секогаш чесно и искрено.- Барух Спиноза
  • Јас треба нешто да правам за тоа да се случи. – Фихте
  • Треба да знаеме – за да гледаме напред; треба да имаме визија –  за да може да направеме. – Огист Конт
  • Не посакувај го она што е неможно! – Хилон